12 Mar 2019 - 25 Mar 2019
11:00
OPEN CALL AK30 – 30 dni 30 wystaw

OPEN CALL AK30 – 30 dni 30 wystaw

Wystawy

For scroll down
_________________

Zapraszamy wszystkich twórców i artystów zainteresowanych udziałem w dziewiątej edycji AK30.

Poszukujemy chętnych, którzy otworzą przed nami nie tylko swoje teczki z pracami, ale także mieszkania/pracownie.
AK30 to nie konkurs prac – czekamy na Wasze propozycje prezentacji siebie, swojej twórczości i przestrzeni, w której tworzycie.

Przypominamy, że podstawowym warunkiem jest lokalizacja wernisażu – musi być związana z twórcą lub grupą twórców.
Nie można przygotować prezentacji w przestrzeni szkolnej lub publicznie dostępnej.

Termin tegorocznej edycji: 26.04 – 25.05.2019

Szczegółowy regulamin 9 edycji jest dostępny pod linkiem:

➡️ https://link.do/EpN8k

Zgłoszenia przesyłajcie do 23:59, 25.03.2019 poprzez formularz Google:
https://goo.gl/forms/7FZz9lVSvh0Dy1c22

Jeśli macie więcej pytań piszcie!
[email protected]

—————-
30 dni, 30 przestrzeni, 30 artystycznych prezentacji – to projekt AK30. Bezpośrednie spotkanie z poznańskimi twórcami w ich pracowniach czy mieszkaniach. Poznajemy nie tylko prace, poznajemy twórców, którzy za nimi stoją.

Każdy wernisaż trwa tylko jeden wieczór. Każdy jest zjawiskiem efemerycznym, a także poprzez prywatną przestrzeń, niezwykle intymnym.

Artysta, bądź artyści związani z danym miejscem (mieszkaniem, pracownią) chcą poprzez jego przedstawienie, oddać w jak najlepszym stopniu charakter swojej twórczości. Widzowie mogą nie tylko zapoznać się z projektami artystycznymi, ale też podejrzeć jakie książki, płyty czy inne przedmioty są cichą inspiracją twórców.

W tym roku czeka nas już dziewiąta odsłona projektu AK30. Ta wieloletnia już tradycja pokazuje jak ważne jest budowanie dialogu pomiędzy artystami, a odbiorcami, nie tylko za pośrednictwem oficjalnych instytucji, ale poprzez bezpośrednie spotkanie.

AK 30 to wspólny projekt kadry, studentów i przyjaciół Pracowni Zjawisk Teatralnych, Katedry Scenografii UAP. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje dr hab. Piotr Tetlak prof. nadzw. UAP

_____________________________________________________

We invite all creators and artists interested in participating in the ninth edition of AK30.

We are looking for people who will open not only their files with works but also their flats/studios.
AK30 is not a competition of works – we are waiting for your suggestions of presenting yourself, your creativity and the space in which you create.

We would like to remind you that the basic condition is the location of the vernissage – it must be associated with the creator or group of creators. You can not prepare the presentation in a school space or publicly available.

The date of this year’s edition: April 26 – May 25, 2019

The detailed rules of the 9th edition are available at the following link:

➡️ https://link.do/EpN8k

Applications must be submitted by 23:59, 25/03/2019 via the Google form:
https://goo.gl/forms/jd5ARMeHb0m16RSC2

If you have more questions, write!
[email protected]

—————-
30 days, 30 spaces, 30 artistic presentations – this is the AK30 project. Direct meeting with artists in their studios or apartments. We meet not only works, but we also meet creators who stand behind them.

Each vernissage lasts only one evening. Everyone is an ephemeral phenomenon, as well as through private space, extremely intimate.

The artist, or artists connected with the place (flat, studio), want to show the character of their creativity to the best possible extent. Viewers can not only get acquainted with artistic projects but also see what books, albums or other objects are a quiet inspiration for the creators.

This year, the ninth edition of the AK30 project is awaiting us. This long-standing tradition shows how important it is to build a dialogue between artists and recipients, not only through official institutions but through a direct meeting.

Lokalizacja:
Poznań

Poznań

Inne wydarzenia z tej kategorii