Hamlet

Spektakle

PREMIERA nr 4196
Historia Hamleta, napisana przez Williama Shakespeare’a między 1599-1602 rokiem, stała się kodem kulturowym, przekazywanym od pięciu stuleci na całym świecie. „Hamlet” jest maszyną, która napędza kolejne pokolenia, myśli humanistyczne i nigdy się nie zatrzyma.
Dwudziesty wiek skończył się na dobre, a jego lekcję zapomniano. Potrzebujemy nowych narzędzi, aby opisać współczesność. Hamlet, grany przez ukraińskiego aktora Romana Lutsky’iego pyta o możliwość Nowego Człowieka na gruzach obalonych idei i autorytetów. Hamlet prowadzi, tu i teraz, międzypokoleniowy i międzykulturowy dialog.
„Hamlet” nie jest widowiskiem. „Hamlet” jest akcją.
Kto obserwuje, a kto jest obserwowany?
Do przestrzeni „Hamleta” można dołączyć w dowolnym momencie, i w dowolnej chwili ją opuścić. „Hamlet” jest otwarty dla publiczności przez kilka godzin, i tak jak w galerii sztuki, widzowie sami decydują, jak długo „Hamlet” trwa, które fragmenty historii chcą zobaczyć i usłyszeć.
Widz dzięki wielokanałowym słuchawkom, które otrzymuje przy wejściu, sam wybiera, których fragmentów historii chce posłuchać. W trakcie jej trwania dowolnie sam decyduje, kiedy zmienić kanał dźwiękowy.
Struktura „Hamleta” pozwala widowni poruszać się swobodnie po sali wraz z aktorami – postaciami sztuki. Widz w sposób indywidualny poddaje się wpływom aktorów, nowych mediów, muzyki współczesnej, wielości bodźców płynących z wybiórczego, fragmentarycznego odbioru świata. „Hamlet” chce stworzyć utopijną przestrzeń. Indywidualni ludzie – widzowie i aktorzy, tworzą nowe ciało społeczne, nową wrażliwość, nowy świat.
Maja Kleczewska, Łukasz Chotkowski

ГАМЛЕТ
Спектакль, заснований на драмі В. Шекспіра Гамлет, князь Данії в перекладі Станіслава Баранчака та драмі Хайнер Мюллера Гамлет-машина в перекладі Яцека Станіслава Бурасаю
Історія Гамлета, написана Вільямом Шекспіром у 1599-1602 роках, стала культурним кодом, який передавався протягом п’яти століть по всьому світу. „Гамлет” – це апарат, який заряджає цілі покоління, породжує нові гуманістичні ідеї, й ніколи не зупинеться. Двадцяте століття закінчилося назавжди, але його уроки були забуті. Нам потрібні нові інструменти для опису сучасності. Гамлет, роль якого виконує український актор Роман Луцький, запитує про можливості Нової Людини на руїнах повалених ідей і авторитетів. Тут і зараз Гамлет веде міжкультурний та міжпоколіннєвий діалог. „Гамлет” – це не шоу. „Гамлет” –це дія. Хто спостерігає, а за ким спостерігають?
Ви можете приєднатися до простору „Гамлета” в будь-який час і будь-коли вийти з нього. „Гамлет” відкритий для публіки протягом декількох годин, і глядачі, наче в художній галереї, самі вирішують, скільки триватиме „Гамлет”, які частини історії вони захочуть почути та подивитися. Глядач, завдяки багатоканальним навушникам, які він отримує на вході, сам обирає, які фрагменти історії хоче слухати та сам вирішує, коли змінити звуковий канал.
Структура «Гамлета» дозволяє глядачам вільно переміщатися залом разом з акторами – дійовими особами. На глядача суб’єктивно впливають актори, нові медіа, сучасна музика та безліч подразників, що спричинені селективним, фрагментарним сприйняттям світу. „Гамлет” намагається створити утопічний простір. Окремі люди – глядачі та актори, створюють нове соціальне тіло, нову чутливість, новий світ.
Мая Клечевська, Лукаш Хотковський
Partnerem spektaklu jest firma VASTINT.
Spektakl organizowany we współpracy z Festiwalem Malta.

Ważne informacje:

spektakl będzie grany w Starej Rzeźni, ul. Garbary 101/111

Bilety w cenach:

80 PLN normalny;
50 PLN ulgowy;

Szanowni Państwo,
w związku ze spektaklem „Hamlet / ГАМЛЕТ”, przekazujemy Pańswtu najważniejsze informacje:

miejsce grania spektaklu: STARA RZEŹNIA ul. Garbary 101/111;
Teatr nie gwarantuje miejsca parkingowego;
dojazd do przystanku tramwajowego Małe Garbary liniami tramwajowymi o numerach: 17, 8, 4, 3;
dojazd do przystanku autobusowego Gochowe Łąki liniami autobusowymi: 147, 151, 160 163, 167, 174, 176;
dojazd do przystanku autobusowego Małe Garbary liniami autobusowymi: 147, 151, 160 163, 167, 174, 176;
prosimy o przybycie co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu ze względu na niezbędne formalności.
formalności związane są z procedurą wypożyczenia słuchawek, które są nieodłączną częścią spektaklu – będą Państwo proszeni o podpisanie OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM SŁUCHAWEK

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH I WYDARZENIACH TEATRALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestniczenia w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

§ 2

1. Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Widzów, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Teatru www.teatr-polski.pl.
2. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem.
3. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania postanowień regulaminu.
4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach naszego Teatru niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

1. Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie teatralne widzowie będą proszeni o złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Oświadczenie, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Oświadczenie będzie wydawane w momencie zakupu biletu w kasie teatru oraz udostępnione do
pobrania na naszej stronie internetowej www.teatr-polski.pl.
4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wejść na teren teatru i wziąć udziału w spektaklu lub innym wydarzeniu teatralnym; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z udziałem w spektaklu czy wydarzeniu teatralnym, Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb w zakreśleniu kręgu potencjalnie zagrożonych zakażeniem.
6. Wypełnione oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia spektaklu lub wydarzenia teatralnego. Po tym okresie zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi Widzów.

§ 4

1. Każdy widz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w teatrze należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania spektaklu czy wydarzenia teatralnego.
3. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje do chwili opuszczenia przestrzeni teatru.
4. Osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy i ust z powodu stanu zdrowia będą zobowiązane do przyjścia na spektakl czy wydarzenie teatralne z osobą towarzyszącą, która dopełni za nich tego obowiązku.
5. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
6. Podczas spektaklu lub wydarzenia teatralnego nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
7. W teatrze nie będzie możliwości skorzystania z szatni. Widzowie proszeni są o zabieranie ze sobą
odzieży zewnętrznej na spektakl lub wydarzenie.
8. Przy wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach.
9. Miejsca dezynfekcji są opisane jako „punkt dezynfekcji”.
10. Zalecamy dokładne i częste mycie rąk.
11. Po skorzystaniu z toalety, widz zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną
w toalecie.
12. Przy kasie biletowej może znajdować się 1 osoba w odstępie 1,5 metra od lady kasjera. Należy zatrzymać się przed wyznaczoną strefą bezpieczeństwa.
13. Zaleca się ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych.
14. Na terenie teatru umieszczono instrukcje sanitarne, widzowie proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi.
15. Przy wyjściu z teatru znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe opisany
„maseczki i rękawiczki jednorazowe”.
16. W przypadku złego samopoczucia widz proszony jest o poinformowanie o tym obsługi widowni.
17. W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (Sanepid) lub skontaktować się z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, telefon 800 190 590, w celu otrzymania dalszych wytycznych.
18. Telefon do Sanepidu 61 85 44 800, czynny w dni robocze w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz telefon alarmowy 609 794 670, 61 656 80 50, czynny w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy.

§ 5

1. Procedura wejścia widzów na teren teatru będzie rozpoczynana 45 minut przed planowanym
rozpoczęciem spektaklu czy wydarzenia i będzie kończona 5 minut przez jego rozpoczęciem.
2. Podczas poruszania się po teatrze należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m. W trakcie wejścia i wyjścia z teatru lub oczekiwania w kolejce przed budynkiem również należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od osoby stojącej przed nami.
3. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczona na teren teatru, a kwota za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
2. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni ustalonych przez Teatr.
3. Rzędy na widowni będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

4. W przypadku braku numeracji miejsc na biletach widzowie proszeni są o zajmowanie miejsc na widowni wyznaczonych przez obsługę.
5. Obowiązek zachowania wymaganych odległości nie dotyczy widza, który:
a) uczestniczy w spektaklu czy wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) jest z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
c) jest z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
d) jest z osobą, z którą wspólnie zamieszkuje i gospodaruje na podstawie złożonego oświadczenia.

6. Po zakończeniu spektaklu czy wydarzenia widzowie będą opuszczać widownię rzędami (począwszy od pierwszego rzędu) w celu uniknięcia grupowania się. Pracownicy obsługi widowni pokierują widzów do wyjść.
7. Podczas wchodzenia na teren teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia
z widowni lub z teatru, należy przestrzegać wytycznych personelu Teatru.
8. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w spektaklu czy wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w tym przypadku pieniądze za bilet takiej osoby nie podlegają zwrotowi.

§ 7

1. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu oraz niestosujące się do zaleceń obsługi, w szczególności związanych z obowiązującymi zasadami porządkowymi i logistycznymi, mogą zostać poproszone o opuszczenie przestrzeni teatru.
2. W szczególności – podczas spektaklu czy wydarzenia teatralnego – widz nierespektujący nakazu
zakrywania ust i nosa będzie proszony o opuszczenie widowni przez obsługę.
3. Spektakl może zostać przerwany, jeśli widzowie nie będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust
i nosa.
4. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownicy obsługi widowni lub porządkowi, mogą odmówić wstępu na teren teatru osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.
5. W powyższych przypadkach kwota za bilet nie podlega zwrotowi.

§ 8

1. Widzowie są proszeni o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności i wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 9

1. Zasady uczestnictwa i przebywania na terenie teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane za pośrednictwem social mediów i na naszej stronie internetowej.
3. Regulamin obowiązuje od 11.02.2021r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU

1. Jestem świadomy, że jeżeli – według stanu mojej aktualnej wiedzy – jestem osobą zakażoną wirusem SARS- CoV-2 lub przebywam na kwarantannie bądź pod nadzorem epidemiologicznym, nie mogę wziąć udziału w wydarzeniu/spektaklu.
2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, przyłbicą lub inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos.
3. Przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia uniemożliwia wejście na spektakl lub
wydarzenie teatralne.

data spektaklu/ wydarzenia

godzina spektaklu/ wydarzenia

imię i nazwisko

nr telefonu lub adres e- mail

Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego w celu przekazania na żądanie właściwym służbom sanitarnym oraz w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

…………………………………
czytelny podpis

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: [email protected]
3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, a dla ewentualnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO, oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom Administratora.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, u uczestnika lub osoby z obsługi spektaklu/wydarzenia teatralnego, Administrator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i osób z obsługi odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
5. W wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
b. sprostowania – art. 16 RODO,
c. usunięcia – art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w przedstawieniu/wydarzeniu kulturalnym, a ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w spektaklu/wydarzeniu kulturalnym.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
11. Oświadczenie z Państwa danymi będzie przechowywane przez okres 2 tygodni, od dnia zakończenia wydarzenia teatralnego/spektaklu i zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi Widzów.

Lokalizacja:
Stara Rzeźnia
Garbary 101/111

61-757 Poznań

Polecamy także:

niedziela, 27 Cze
16:00

Mayday 2 to wielobarwna historia sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie 2 ciepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu, kiedy jego dorastające dzieci dowiadują

niedziela, 28 Lis
13:00

Przedsprzedaż biletów obowiązuje od 13.12.2019 r. do 27.12.2019 r. Wysokość rabatu w przypadku przedsprzedaży biletów to 20%. Rabat dotyczy wyłącznie strefy I i II i obejmuje ograniczoną pulę biletów dostępnych

niedziela, 27 Cze
17:00

KombinatSpektakl muzycznyScenariusz – Wojciech KościelniakSłowa i muzyka – Grzegorz CiechowskiWspółautorstwo wybranych utworów – Paweł Kuczyński, Zbigniew KrzywańskiPremiera: 19 czerwca 2021Przyjdź. Ta opowieść jest o nas wszystkich. Tych z przeszłości, z

sobota, 26 Cze
19:00

Jest takie polskie przekleństwo – „Obyś nie miał znajomości”. I sądzę, że brak znajomości jest o wiele gorszy od „Obyś się smażył w piekle”, bo piekło jest iluzoryczne, a brak